سرور مجازی ویندوز خارج NVMe

1024MB قیمت 720,000/ماهیانه
سفارش دهید
2048MB قیمت 990,000/ماهیانه
سفارش دهید
4096MB قیمت 1,420,000/ماهیانه
سفارش دهید
6144MB قیمت 1,820,000/ماهیانه
سفارش دهید
8192MB قیمت 2,350,000/ماهیانه
سفارش دهید