هاست استاندارد خارج - cPanel

Standard-50MB قیمت 200,000/سالیانه
سفارش دهید
Standard-100MB قیمت 250,000/سالیانه
سفارش دهید
Standard-250MB قیمت 450,000/سالیانه
سفارش دهید
Standard-500MB قیمت 420,000/6 ماهیانه
سفارش دهید
Standard-1GB قیمت 650,000/6 ماهیانه
سفارش دهید
Standard-2GB قیمت 780,000/6 ماهیانه
سفارش دهید
Standard-5GB قیمت 650,000/3 ماهیانه
سفارش دهید
Standard-10GB قیمت 950,000/3 ماهیانه
سفارش دهید