سرور اختصاصی ایران

2x Xeon x5560 قیمت 6,450,000/ماهیانه
سفارش دهید
2x Xeon E5649 قیمت 9,900,000/ماهیانه
سفارش دهید
2x XeonE5-2620 قیمت 10,500,000/ماهیانه
سفارش دهید
2x XeonE5-2620-64GB قیمت 13,500,000/ماهیانه
سفارش دهید