فضای بک آپ (هاست بک آپ)

BK-2GB قیمت رایگان! سفارش دهید
BK-20GB قیمت 150,000/3 ماهیانه
سفارش دهید
BK-50GB قیمت 250,000/ماهیانه
سفارش دهید
BK-100GB قیمت 450,000/ماهیانه
سفارش دهید
BK-150GB قیمت 210,000/ماهیانه
سفارش دهید
BK-200GB قیمت 260,000/ماهیانه
سفارش دهید
BK-250GB قیمت 750,000/ماهیانه
سفارش دهید
BK-500GB قیمت 1,000,000/ماهیانه
سفارش دهید