افزایش نرخ ارز-13 شهریور‎

سه شنبه ، ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
با سلام

متاسفانه روز گذشته شاهد افزایش شدید نرخ بودیم. با توجه به این افزاش نرخ، 
قیمت دامنه ها تا ساعاتی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و از امروز کلیه دامنه ها با نرخ جدید محاسبه می شود.
توجه داشته باشید؛ میهن برای پسوندهای اصلی دامنه؛ بدون هیچ سودی قیمت هارا در نظر میگیرد.

با تشکر